OŚRODEK BADAWCZY EUROPEJSKIEJ POLITYKI PRZESTRZENNEJ I ROZWOJU LOKALNEGO

Godło Polski
OŚRODEK BADAWCZY EUROPEJSKIEJ POLITYKI PRZESTRZENNEJ I ROZWOJU LOKALNEGO

O OŚRODKU

Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego w Uniwersytecie Łódzkim wznawia i rozszerza swoją działalność. Ośrodek ma na celu integrację działań prowadzonych w obrębie różnych dyscyplin naukowych i odnoszących się do problematyki badań przestrzennych, realizowanych w skali lokalnej, a także współdziałanie ze społecznościami lokalnymi w sferze zagadnień rozwoju lokalnego. Działalność Ośrodka obejmuje udział w organizacji badań i konferencji naukowych, rozwijanie współpracy z samorządami lokalnymi oraz publikację wydawnictw poświęconych zagadnieniom lokalnym i regionalnym.

Przy współudziale Ośrodka Badawcego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ (i zaangażowaniu współpracujących przedstawicieli nauk geograficznych, historycznych i biologicznych) publikowane są kolejne tomy „Biuletynu Szadkowskiego” oraz „Biuletynu Uniejowskiego”. Roczniki te zawierają artykuły z różnych dziedzin wiedzy (m.in. historii, geografii, ekonomii, etnografii, biologii i ochrony środowiska), poświęcone zagadnieniom lokalnym i regionalnym.

W 2019 r. doszło do podpisania Listu Intencyjnego pomiędzy władzami Miasta Łodzi i Uniwersytetu Łódzkiego. Jego celem jest wyrażenie woli podjęcia współpracy przy prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych poświęconych Łodzi, które będą służyć kształtowaniu polityki przestrzennej i transportowej miasta. Wynikiem prac ma być uzyskanie wieloaspektowych analiz przestrzennych zjawisk wpływających na politykę transportową Łodzi, a także przygotowaniom do właściwej organizacji Wystawy Horticultural EXPO 2024 w Łodzi. Ze strony Uniwersytetu Łódzkiego realizację zadań z tym związanych podejmuje Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego przy współpracy Wydziału Nauk Geograficznych.

Projekt: „Tłumaczenie monografii Dostępność transportowa i obciążenie sieci drogowej w Polsce w świetle zagrożeń powodziowych” – wniosek Wydziału Nauk Geograficznych, dr hab. Szymon Wiśniewski, prof. UŁ - kierownik Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego. Czas trwania projektu: 2023 r. – 2024 r.
Projekt zakłada tłumaczenie na język kongresowy (język angielski) monografii naukowej pt. „Dostępność transportowa i obciążenie sieci drogowej w Polsce w świetle zagrożeń powodziowych”, autorstwa dr. hab. Szymona Wiśniewskiego, prof. UŁ, wydanej w 2021 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Monografia przedstawia wyniki badań, których celem było określenie wrażliwości osobowego transportu drogowego w Polsce poprzez identyfikację charakteru i skali zmian dostępności transportowej oraz zmian obciążenia sieci osobowym ruchem drogowym w sytuacji powodzi. Celem projektu jest umiędzynarodowienie efektów badań. Więcej szczegółów tutaj.

 

RADA OŚRODKA

 • dr hab. Szymon Wiśniewski, prof. UŁ

  Kierownik Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego
  Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
  Wydział Nauk Geograficznych
  Uniwersytet Łódzki
  ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
  tel.: (+48) 42 635 45 64
  e-mail: szymon.wisniewski@geo.uni.lodz.pl

  Zainteresowania badawcze

  Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna ze szczególnym uwzględnieniem subdyscypliny geografii transportu. Badania koncentrują się głównie wokół zagadnień dostępności transportowej i mobilności, a ponadto poruszana jest problematyka występowania zdarzeń nietypowych w transporcie, inżynierii ruchu i planowania transportu.

 • dr Marta Borowska-Stefańska
  Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
  Wydział Nauk Geograficznych
  Uniwersytet Łódzki
  ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
  tel.: (+48) 42 635 45 64
  e-mail: marta.borowska@geo.uni.lodz.pl

  Zainteresowania badawcze

  planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna, zagospodarowanie środowiska, tematyka powodziowa, tereny zieleni, GIS, mobilność, geografia transportu.

 • dr Edyta Masierek
  Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
  Wydział Nauk Geograficznych
  Uniwersytet Łódzki
  ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
  tel.: (+48) 42 635 45 73
  e-mail: edyta.masierek@geo.uni.lodz.pl

  Zainteresowania badawcze

  Rewitalizacja miast, przekształcenia obszarów poprzemysłowych, przestrzenie sąsiedzkie, partycypacja społeczna, gospodarka przestrzenna, inwestycje i nieruchomości, zarządzanie projektami.

 • dr Anna Majewska
  Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
  Wydział Nauk Geograficznych
  Uniwersytet Łódzki
  ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
  tel.: (+48) 42 635 45 63
  e-mail: anna.majewska@geo.uni.lodz.pl

  Zainteresowania badawcze

  Problematyka przekształceń krajobrazu kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem kultury materialnej XIX i XX wieku, żydowskiego dziedzictwa religijnego, współczesnych procesów osadniczych, a zwłaszcza kwestii krajobrazowych konsekwencji wyludniania się obszarów wiejskich oraz materialnego dziedzictwa opuszczonych jednostek osadniczych.

 • dr Mariusz Lamprecht
  Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
  Wydział Nauk Geograficznych
  Uniwersytet Łódzki
  ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
  tel.: (+48) 42 635 45 78
  e-mail: mariusz.lamprecht@geo.uni.lodz.pl

  Zainteresowania badawcze

  Geografia miast, urbanistyka, morfologia miasta, ekologia społeczna, ekologia człowieka, gospodarka przestrzenna.

   

  SEKRETARIAT

   

 • Michał Kowalski

  Sekretarz Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego
  Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
  Wydział Nauk Geograficznych
  Uniwersytet Łódzki
  ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
  tel.: (+48) 42 635 45 64
  e-mail: michal.kowalski@geo.uni.lodz.pl


  CZŁONKOWIE HONOROWI

 • prof. dr hab. Tadeusz Marszał
  Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
  Wydział Nauk Geograficznych
  Uniwersytet Łódzki
  ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
  tel.: (+48) (42) 635 45 71
  e-mail: tadeusz.marszal@geo.uni.lodz.pl

  Zainteresowania badawcze
  Geografia ekonomiczna i gospodarka przestrzenna - zagospodarowanie przestrzenne i rozwój lokalny, struktura przestrzenna przemysłu i budownictwa, badania przestrzenne emigracji polskiej, małe miasta, regionalistyka.

 • prof. dr hab. Tadeusz Markowski
  Katedra Zarządzania Miastem i Regionem
  Wydział Zarządzania
  Uniwersytet Łódzki
  ul. Matejki nr 22/26/
  90-237 Łódź
  tel.: (+48) (42) 635 51 98
  e-mail: tadeusz.markowski@uni.lodz.pl

  Zainteresowania badawcze
  Teoria efektów zewnętrznych i warunków bytowych ludności; Problematyka rozwoju lokalnego i regionalnego oraz funkcjonowania władz lokalnych; Lokalna polityka ochrony środowiska oraz teoria planowania przestrzennego; Problematyka konkurencyjności i innowacyjności w rozwoju regionalnym i lokalnym; Planowanie strategiczne i marketing terytorialny.

PUBLIKACJE

 • Borowska-Stefańska M., Kowalski M., Rochmińska A., Wiśniewski S., How Transport Shapes the Landscape of Large-format Food Retail Trade? Retail Geography in Poland – An Interactive Measure, Applied Geography, 2022. [https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2022.102818].
 • Borowska-Stefańska M., Felcyn J., Gałuszka M., Kowalski M., Majchrowska A., Wiśniewski S., Effects of speed limits introduced to curb road noise on the performance of the urban transport system, Journal of Transport & Health, 2023. [https://doi.org/10.1016/j.jth.2023.101592].
 • Wiśniewski S., Borowska-Stefańska M., Dublenets M., Kowalski M., Masierek E., Changeability of transport behaviour in a large city from the perspective of working days and Sundays: The case of Łódź, PolandMoravian Geographical Reports, 2023 [https://doi.org/10.2478/mgr-2023-0002].
 • Borowska-Stefańska M., Dulebenets M.A., Kowalski M., Turoboś F., Wiśniewski S., Impact of COVID-19 Pandemic on Daily Mobility of the Elderly Living in Small Cities in Lodz Province, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2023. [https://doi.org/10.3390/ijerph20095752].
 • Borowska-Stefańska, M., Kowalski, M., Kurzyk, P., Sahebgharani, A., Sapińska, P., Wiśniewski, S., ... & Dulebenets, M. A. (2023). Assessing the impacts of sunday trading restrictions on urban public transport: An example of a big city in central PolandJournal of Public Transportation25, 100049 [https://doi.org/10.1016/j.jpubtr.2023.100049].
 • Elmi, Z., Li, B., Liang, B., Lau, Y. Y., Borowska-Stefańska, M., Wiśniewski, S., & Dulebenets, M. A. (2023). An Epsilon-Constraint-based Exact Multi-Objective Optimization Approach for the Ship Schedule Recovery Problem in Liner ShippingComputers & Industrial Engineering, 109472.

CZASOPISMA

BIULETYN SZADKOWSKI

'Biuletyn Szadkowski' (B.Sz.)
jest interdyscyplinarnym periodykiem, którego profil merytoryczny określa tematyka związana z regionem szadkowskim, rozumianym nie tylko w wymiarze współczesnym, ale także z uwzględnieniem historycznej roli i zasięgu oddziaływania Szadku, gdy był on jednym z głównych ośrodków miejskich tej części Polski.

Czasopismo adresowane jest do środowiska akademickiego oraz praktyków zaangażowanych w realizację polityki społeczno-gospodarczej na szczeblu lokalnym i regionalnym, a także do społeczności regionu szadkowskiego.

Zakres tematyczny publikowanych prac obejmuje zarówno problematykę środowiska przyrodniczego i antropogenicznego, zagadnienia rozwoju społeczno-ekonomicznego, jak i szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe.

'Biuletyn Szadkowski' jest rocznikiem ukazującym się od 2001 r., wydawanym przez Uniwersytet Łódzki przy współpracy Urzędu Miasta i Gminy Szadek. Zawiera recenzowane artykuły oraz sprawozdania i notatki.

Wydawane czasopismo to efekt współpracy środowisk naukowych reprezentujących różne dyscypliny, a jednocześnie ważne forum wymiany informacji i poglądów w zakresie interdyscyplinarnej wiedzy o regionie Szadkowskim.

BIULETYN UNIEJOWSKI

'Biuletyn Uniejowski' (B.U.) jest interdyscyplinarnym rocznikiem, wydawanym przez Uniwersytet Łódzki przy współpracy Urzędu Miasta Uniejów od 2012 r. Profil merytoryczny 'Biuletynu Uniejowskiego' określa tematyka związana z regionem uniejowskim, rozumianym nie tylko w wymiarze współczesnym, ale także z uwzględnieniem historycznej roli i zasięgu oddziaływania Uniejowa. Czasopismo adresowane jest do środowiska akademickiego, praktyków zaangażowanych w realizację polityki społeczno- gospodarczej, a także do społeczności lokalnej.

Zakres tematyczny publikowanych prac obejmuje problematykę środowiska przyrodniczego i antropogenicznego, zagadnienia rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe. Wydawnictwo - efekt współpracy środowisk naukowych reprezentujących różne dziedziny wiedzy - stanowi ważne forum wymiany informacji i poglądów w zakresie interdyscyplinarnej wiedzy o regionie uniejowskim.

KONTAKT

Michał Kowalski
Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki
tel. 42 635 45 64

dr Szymon Wiśniewski
Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki
tel. 42 635 45 64